“गट-क सरळसेवा भरती सन २०११ ची भरती प्रक्रिया अंतिम झालेली असून, उमेदवारांनी नवीन सन २०१३ चे प्रकीयेसाठी http://oasis.mkcl.org/wrdpune2013 हे संकेतस्थळ पाहावे ”
  Copyright © 2012 WRD, All Rights Reserved